PRIVACY VERKLARING

Versie Privacy Verklaring 22/03/2018

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “D’HAUDRECY ART GALLERY” (hierna genoemd “d’Haudrecy”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www(dot)dhaudrecy-art-gallery(dot)com (hierna genoemd de “Website”), (ii) de deelname aan exposities, (iii) het bezoeken van de kunstgalerij en (iv) alle (commerciële) relaties tussen d’Haudrecy en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die d’Haudrecy verzamelt, alsook over de wijze waarop d’Haudrecy deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

d’Haudrecy wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop d’Haudrecy uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 

I. Soorten persoonsgegevens

d’Haudrecy kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Emailadres
 • Adres
 • Geslacht
 • Facturatieadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met d’Haudrecy
 • Correspondentie met en uitgaande van d’Haudrecy
 • Bezoek aan de galerij
 • Invullen van het contactformulier op de Website
 • Inschrijven op exposities
 • Het uitwisselen van business cards

 

De door d’Haudrecy verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

 

III. Gebruik persoonsgegevens

d’Haudrecy kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met d’Haudrecy (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het verzenden van uitnodigingen
 • Follow-up na meeting
 • Het leveren van bijstand
 • Verzenden van facturen en de invordering van betalingen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met d’Haudrecy of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op d’Haudrecy rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van D’HAUDRECY of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

 

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

d’Haudrecy zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan een externe IT-consultant.

Indien het noodzakelijk is dat d’Haudrecy in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat d’Haudrecy uw persoonsgegevens openbaar maakt: 

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer d’Haudrecy hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van d’Haudrecy.
 • Wanneer d’Haudrecy of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die d’Haudrecy heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal d’Haudrecy uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door één of meerdere passende waarborgen (zoals goedgekeurd door de EU):

 • Het afsluiten van een data transfer agreement met de bestemmeling, dewelke zal bevatten de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’; en/of
 • Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of
 • Certificeringsmechanisme (zoals maar niet beperkt tot het EU-US Privacy Shield).

 

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart d’Haudrecy uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (d’Haudrecy wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dhaudrecy@skynet.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan d’Haudrecy te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen uitnodigingen of informatie over de diensten van d’Haudrecy meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door het versturen van een e-mail naar dhaudrecy@skynet.be. 4

 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

d’Haudrecy verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

d’Haudrecy zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op een versleutelde externe harde schijf, op een versleutelde USB-stick en offline in een vergrendelde kast.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van d’Haudrecy, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat d’Haudrecy in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 

IX. Update Privacy Verklaring

d’Haudrecy is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij d’Haudrecy de datum van herziening zal aangeven bovenaan op de eerste pagina van deze Privacy Verklaring. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

X. Contacteer d’Haudrecy

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop d’Haudrecy uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

- Via e-mail: dhaudrecy@skynet.be,

of

- Via de post: 8300 Knokke-Zoute (België), Zeedijk-Het Zoute 779

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop d’Haudrecy deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop d’Haudrecy uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.